Công thức kiểu gõ siêu nhanh “Chữ VN Song Song 4.0” và Ví dụ​

Go down

Công thức kiểu gõ siêu nhanh “Chữ VN Song Song 4.0” và Ví dụ​ Empty Công thức kiểu gõ siêu nhanh “Chữ VN Song Song 4.0” và Ví dụ​

Bài gửi by Admin on 12/5/2020, 14:34

Công thức kiểu gõ siêu nhanh “Chữ VN Song Song 4.0” và Ví dụ

Giới thiệu: Sau khi nắm vững “Công thức kiểu gõ siêu nhanh CVNSS4.0 và Ví dụ” sau đây, các bạn có thể vào công cụ trực tuyến (tool online) https://chuvnsongsong.com để làm quen với kiểu gõ mới, hoặc trực tiếp dùng kiểu gõ mới để tiết kiệm nhiều thời gian gõ Tiếng Việt.


• CÔNG THỨC

CVNSS 4.0 gồm 3 thành phần cấu tạo:
- Chữ Quốc Ngữ (CQN).
- Chữ Việt Nhanh (CVN).
- Ký Hiệu Dấu (KHD).


• Chữ Việt Nhanh (CVN)

CVN là kiểu chữ Việt cực ngắn rút gọn từ CQN theo các qui luật trong 5 nhóm sau:

1) Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch.

2) I thay Y. Y thay UY. Chỉ hai vần AY, ÂY giữ nguyên AY, ÂY.

3) Phụ âm đầu chữ: F thay PH, Q thay QU, C thay K, K thay KH, Z thay D, D thay Đ, J thay GI, G thay GH, W thay NG-NGH.

4) Phụ âm cuối chữ: G thay NG, H thay NH, K thay CH.

5) 52 vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối”: Có 3-4 chữ cái mỗi vần, được rút gọn còn 2 chữ cái mỗi vần như sau.

- uyêt, uyên = yd, yl.
- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = id, if, is, il, iv, iz, iw.
- yêt, yên, yêm, yêng, yêu = id, il, iv, iz, iw.
- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = ud, us, ul, uv, uz, uj.
- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưw, ưj.
- uât, uân, uâng, uây = âd, âl, âz, âj.
- uơt, uơn = ơd, ơl.
- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = ăd, ăs, ăl, ăv, ăz.
- oet, oen, oem, oeo = ed, el, ev, ew.
- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = od, of, os, ol, ov, oz, ow, oj, aj.

52 vần trên được rút gọn theo công thức:

- Rút gọn các nguyên âm ghép UYÊ, IÊ-YÊ, UÔ, ƯƠ, UÂ, UƠ, OĂ, OE, OA còn một nguyên âm Y, I, U, Ư, Â, Ơ, Ă, E, O, A (ở vần “oay”).

- Và cùng lúc, thay các chữ cái cuối T, P, C, N, M, NG, O-U, I-Y bằng chữ cái khác là D, F, S, L, V, Z, W, J.

[size=15]• Ký hiệu dấu (KHD)


Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui tắc KHD, chia ra 4 nhóm sau.

- B, D, Q, G, F.
- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- O, Y, P.

1) Nhóm B, D, Q, G, F:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu nón ^ ở chữ Quốc ngữ.

* B = (dấu nón + sắc).

Vd: ấn = anb, ế = eb, ố = ob,
xuất = xâd (cvn) = xadb,
ếch = êk (cvn) = ekb,
tốc = tôc (cvn) = tocb,
tiếng = tíz (cvn) = tizb,
uống = úz (cvn) = uzb,
khuyết = kyd (cvn) = kydb.

* D = (dấu nón + huyền).

Vd: vần = vand, về = ved, ồ = od,
phần = fần (cvn) = fand,
rồng = rồg (cvn) = rogd,
tuồng = tùz (cvn) = tuzd,
nghiền = wìl (cvn) = wild,
quyền = qỳl (cvn) = qyld.

* Q = (dấu nón + hỏi).

Vd: ẩn = anq, nể = neq, ổ = oq,
quẩn = qẩn (cvn) = qanq,
khổng = kổg (cvn) = kogq,
uổng = ủz (cvn) = uzq,
kiểu = cỉw (cvn) = ciwq,
tuyển = tỷl (cvn) = tylq.

* G = (dấu nón + ngã).

Vd: vẫn = vang, rễ = reg, lỗ = log,
nghễnh = wễh (cvn) = wehg,
khiễng = kĩz (cvn) = kizg,
rỗng = rỗg (cvn) = rogg,
nguyễn = wỹl (cvn) = wylg.

* F = (dấu nón + nặng).

Vd: vận = vanf, lệ = lef, lộ = lof,
luận = lậl (cvn) = lalf,
rộng = rộg (cvn) = rogf,
ruộng = rụz (cvn) = ruzf,
nghiện = wịl (cvn) = wilf,
chuyện = chỵl (cvn) = chylf.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ B, D, Q, G, F thì kín phía trên, như nón, nước mưa không rơi vào được bên trong ký tự.

2) Nhóm X, K, V, W, H:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu móc ˀ hay dấu trăng ᨆ ở chữ Quốc ngữ.

* X = (dấu móc + sắc) hay (dấu trăng + sắc).

Vd: ớ = ox, ứ = ux, hắn = hanx,
ướm = ứv (cvn) = uvx,
ớt = ơt (cvn) = otx,
phước = fưs (cvn) = fusx,
choắt = chăd (cvn) = chadx.

* K = (dấu móc + huyền) hay (dấu trăng + huyền).

Vd: ờ = ok, ừ = uk, hằn = hank,
phường = fừz (cvn) = fuzk,
mừng = mừg (cvn) = mugk,
hoằn = hằl (cvn) = halk.

* V = (dấu móc + hỏi) hay (dấu trăng + hỏi).

Vd: ở = ov, xử = xuv, hẳn = hanv,
tưởng = tửz (cvn) = tuzv,
quẳng = qẳg (cvn) = qagv,
xửng = xửg (cvn) = xugv.

* W = (dấu móc + ngã) hay (dấu trăng + ngã).

Vd: lỡ = low, lữ = luw,
lẵng = lẵg (cvn) = lagw,
ưỡn = ữl (cvn) = ulw,
chững = chữg (cvn) = chugw.

* H = (dấu móc + nặng) hay (dấu trăng + nặng).

Vd: ợ = oh, tự = tuh, lặn = lanh,
lượn = lựl (cvn) = lulh,
chặng = chặg (cvn) = chagh,
phượng = fựz (cvn) = fuzh.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ X, K, V, W, H thì hở phía trên, nước mưa rơi vào được bên trong ký tự.

3) Nhóm J, L, Z, S, R:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn không có dấu phụ (nón, móc, trăng) ở chữ Quốc ngữ.

* J = (sắc).

Vd: á = aj, é = ej, í = ij, ó = oj, ú = uj,
tính = tíh (cvn) = tihj,
toán = tól (cvn) = tolj,
phúng = fúg (cvn) = fugj.

Lưu ý: Riêng các chữ có phụ âm cuối: c, p, t thì không cần thêm J vì ở Chữ Việt Nhanh ta bỏ bớt dấu sắc ở các chữ có phụ âm cuối: c, p, t.

Vd: các = cac (cvn) = cac (cvnss),
cát = cat (cvn) = cat (cvnss),
cáp = cap (cvn) = cap (cvnss),

* L = (huyền).

Vd: à = al, è = el, ì = il, ò = ol, ù = ul,
tình = tìh (cvn) = tihl,
toàn = tòl (cvn) = toll,
phùng = fùg (cvn) = fugl.

* Z = (hỏi).

Vd: ả = az, vẻ = vez, ỉ = iz, tỏ = toz, ủ = uz,
tỉnh = tỉh (cvn) = tihz,
khoản = kỏl (cvn) = kolz,
chủng = chủg (cvn) = chugz.

* S = (ngã).

Vd: rã = ras, vẽ = ves, mĩ = mis, rõ = ros, vũ = vus,
tĩnh = tĩh (cvn) = tihs,
hoãn = hõl (cvn) = hols,
cũng = cũg (cvn) = cugs.

* R = (nặng).

Vd: ạ = ar, ẹ = er, ị = ir, lọ = lor, ụ = ur,
tịnh = tịh (cvn) = tihr,
sạch = sạk (cvn) = sakr,
soạn = sọl (cvn) = solr,
phụng = fụg (cvn) = fugr.

MẸO NHỚ:
Để nhớ J, L, Z, S, R là: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ta nhớ như sau:

- J thẳng theo hướng dấu sắc '.
- L thẳng theo hướng dấu huyền `.
- Z dạng tựa dấu hỏi ˀ.
- S dạng tựa dấu ngã ~.
- R dạng gọn tựa dấu nặng.

4) Nhóm Y, O, P:

* Y = (dấu nón).

Dùng Y thay dấu nón cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ, như: â, ê, ô.

Vd: tâm = tamy, tê = tey, tôi = toiy,
xuân = xâl (cvn) = xaly,
tiên = til (cvn) = tily,
luôn = lul (cvn) = luly,
quên = qên (cvn) = qeny,
không = kôg = kogy.

* O = (dấu móc hay dấu trăng).

Dùng O thay dấu móc hay dấu trăng cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ hay Chữ Việt Nhanh, như: ă, ơ, ư.

Vd: ăn = ano, lơ = loo, lư = luo,
băng = băg (cvn) = bago,
phơ = fơ (cvn) = foo,
phương = fưz (cvn) = fuzo.

* Chữ P chỉ đặt sau chữ có VẦN CHỮ VIỆT NHANH không có dấu phụ và dấu thanh nào, như: ag, ah, ak, eg, ih, ik, og, ol, oz, od, os, ug, để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

Ví dụ: lang = lag (cvn) = lagp,
lanh = lah (cvn) = lahp,
lách = lak (cvn) = lakp,
reng = reg (cvn) = regp,
linh = lih (cvn) = lih
bích = bik (cvn) = bikp,
long = log (cvn) = logp,
toan = tol (cvn) = tolp,
toang = toz (cvn) = tozp.
toát = tod (cvn) = todp,
choác = chos (cvn) = chosp,
lung = lug (cvn) = lugp.

Ta thấy:

- Long = log (cvn) = logp (cvnss) để không hiểu lầm là "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng = reg (cvn) = regp (cvnss) để không hiểu lầm là "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toan = tol (cvn) = tolp (cvnss) để không hiểu lầm là "tò", vì “tol” ở cvnss là “tò”.
- Toang = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không hiểu lầm là "tỏ", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.
- Toát = tod (cvn) = todp (cvnss) để không hiểu lầm là "tồ", vì ở “tod” ở cvnss là “tồ”.
- Choác = chos (cvn) = chosp (cvnss) để không hiểu lầm là "chõ", vì “chos” ở cvnss là “chõ”.​[/size]
______________________________

THAM KHẢO THÊM 2 HƯỚNG DẪN ĐỂ NẮM VỮNG CÔNG THỨC KÝ HIỆU DẤU

Hướng dẫn “Công thức kiểu gõ Chữ VN Song Song 4.0” ở trên là do tác giả Trần Tư Bình soạn.
Phần công thức về Chữ Việt Nhanh thì dễ hiểu.

Riêng phần công thức Ký Hiệu Dấu, nếu chưa nắm vững, ta có thể tham khảo thêm 2 hướng dẫn khác về công thức Ký Hiệu Dấu sau đây, do Kiều Trường Lâm và Hoàng Văn Bát soạn.


• Cách thứ nhất: Ký Hiệu Dấu (tác giả Kiều Trường Lâm soạn)

Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui tắc KHD, chia ra 4 nhóm sau:

- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- B, D, Q, G, F.
- O, Y, P.

1) Nhóm J, L, Z, S, R. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cho chữ không có dấu phụ nào trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: té, là, ả, rõ, vụ = tej, lal, az, ros, vur.
- CVN: fé, qàn, ảh, cõg, zụg = fej, qanl, ahz, cogs, zugr.

2) Nhóm X, K, V, W, H. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu trăng hay dấu móc cho chữ ắ ằ ẳ ẵ ặ, ớ ờ ở ỡ ợ, ứ ừ ử ữ ự trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: hắn, nằm, tởm, chữ, tự = hanx, namk, tomv, chuw, tuh.
- CVN: bơt, hằg, tửz, nhữg, hợd = botx, hagk, tuzv, nhugw, hodh.

3) Nhóm B, D, Q, G, F. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu nón ^ cho chữ ấ ầ ẩ ẫ ậ, ế ề ể ễ ệ, ố ồ ổ ỗ ộ trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lấn, lần, bể, chỗ, bộn = lanb, land, beq, chog, bonf.
- CVN: xâd, tầl, qẩn, rỗg, wệk = xadb, tald, qanq, rogg, wekf.

4) Nhóm O, Y, P. Trong đó:

* Chữ O thay thế dấu trăng hoặc dấu móc cho chữ có thanh ngang như ă, ơ, ư trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lăn, cơm, hư = lano, como, huo.
- CVN: xăl, wơ, fưz = xalo, woo, fuzo.

* Chữ Y thay thế dấu nón ^ cho chữ có thanh ngang như â, ê, ô trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: tâm, bên, tôi = tamy, beny, toiy.
- CVN: xâl, qên, kôg iw, chuz = xaly, qeny, kogy, iwy, chuzy.

* Chữ P là ký hiệu dấu câm/ký hiệu chữ bỏ dấu phụ. Ta chỉ đặt P sau chữ không có dấu thanh và dấu phụ nào trong chữ có vần CVN để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

Ví dụ:
- Long(cqn) = log (cvn) = logp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng (cqn) = reg (cvn) = regp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toang (cqn) = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "tò", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.

Chữ P là một khám phá mới trong CVNSS 4.0. Nhờ có chữ P ra đời nên CVNSS 4.0 đã giải quyết mọi mâu thuẫn và tránh bất kỳ nhầm lẫn nào.

-----------


• Cách thứ nhì: Ký Hiệu Dấu (người dùng Hoàng Văn Bát soạn)

1) Thay 06 thanh bằng chữ cái:

- Dấu sắc bằng chữ j. Vd: chú = chuj.
- Dấu huyền bằng chữ l. Vd: làm = laml. (Chữ en-lờ).
- Dấu hỏi bằng chữ z. Vd: cảm = camz.
- Dấu ngã bằng chữ s. Vd: sẽ = ses.
- Dấu nặng bằng r. Vd: mẹ = mer.
- Không dấu bằng chữ P. Vd: anh = ahp.

Chú ý: Chỉ thêm “P” khi chữ sau cùng trùng với Ký Hiệu Dấu, tức dấu của chữ có râu.
(Chỉ áp dụng với CVN không có râu)

2) Những CVN có râu:

@- Gồm: â, ê, ô:

- Không dấu bằng y. Vd: lâu = lauy, lê = ley, lô = loy.
- Dấu sắc bằng b. Vd: lấn = lanb, bến = benb, bốn = bonb.
- Dấu huyền bằng d. Vd: lần = land, lề = led, bồn = bond.
- Dấu hỏi bằng q. Vd: bẩn = banq, thể = theq, thổ = thoq.
- Dẫu ngã bằng g. Vd: mẫn = mang, lễ = leg, chỗ = chog.
-Dấu nặng bằng f. Vd: mận = manf, hệ = hef, lộ = lof.

@- Gồm: ă, ư, ơ:

- Không dấu bằng o. Vd: năm = namo, lư = luo, mơ = moo.
- Dấu sắc bằng x. Vd: lắm = lamx, xứ = xux, mớm = momx.
- Dấu huyền bằng k. Vd: lằn = lank, cừ = cuk, cờ = cok.
- Dấu hỏi bằng v. Vd: hẳn = hanv, cử = cuv, nở = nov.
- Dấu ngã bằng w. Vd: sẵn = sanw, lữ = luw, lỡ = low.
- Dấu nặng bằng h. Vd: lặn = lanh, tự = tuh, vợ = voh.​

__________________

• VÍ DỤ ĐOẠN VĂN BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ VÀ KIỂU GÕ CVNSS4.0

Đoạn văn “Hoa tháng Tư” của facebooker Thu Hà viết ngày 9-4-2020:

Công thức kiểu gõ siêu nhanh “Chữ VN Song Song 4.0” và Ví dụ​ Image010

Có một người rất ngốc là tôi xem tranh rồi thắc mắc chẳng hiểu tại sao những bông hoa trong bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân lại không phải là hoa huệ mà rõ ràng là hoa loa kèn. Hóa ra đó chính là hoa huệ tây hay còn gọi là hoa ly, loài hoa này ở phương Tây tượng trưng cho đức hạnh của người phụ nữ.

Ở phương Đông, loài hoa này được gọi là hoa bách hợp hay hoa loa kèn, dường như tượng trưng cho tuổi thanh xuân của người con gái. Nhìn vào hoa, ta hình dung ra một cô gái mỏng manh, trong trắng và dại khờ. Xuân thì của cô chẳng khác đời hoa, một thoáng chúm chím, một lần nở bung, rồi lụi tàn nhanh chóng. Cũng giống như hoa, người con gái luôn gắng gượng dùng hình ảnh dịu dàng của mình để che dấu những nhạy cảm thẳm sâu trong tâm tưởng. Trước cuộc đời sóng gió, người con gái vẫn lặng thầm và cần mẫn góp nhặt những cánh hoa trắng muốt, để dệt nên những điều đẹp đẽ cho riêng mình. Để rồi một ngày tháng Tư, người con gái hóa thân luôn vào cánh hoa, nép mình trong chiếc giỏ nan tre mộc mạc buộc phía sau xe đạp cũ kỹ, lặng yên ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại trên phố.

Đoạn văn “Hoa tháng Tư” bằng kiểu gõ siêu nhanh CVNSS4.0:

Coj motf wujk ratb wocb lal toiy xem trahp roid thacx macx chagv hiwq tair sao nhugw bogy hoa trogp bucx trahp "Thiwb nuw beny hoa huef" cuaz hoar sis Toy Wocr Vany lair kogy faiz lal hoa huef mal ros ragl lal hoa loa cenl. Hoaj ra doj chihj lal hoa huef tayy hay conl goir lal hoa li, lojl hoa nayl ov fuzo Tayy tuzh trugo cho ducx hahr cuaz wujk fur nuw.

Ov fuzo Dogy, lojl hoa nayl dush goir lal hoa bakp hoph hay hoa loa cenl, zuzk nhuo tuzh trugo cho tujq thahp xaly cuaz wujk con gaij. Nhinl vaol hoa, ta hihl zugp ra motf coy gaij mogz mahp, trogp tragx val zair kok. Xaly thil cuaz coy chagv kac doik hoa, motf thozj chumj chimj, motf land nov bugp, roid luir tanl nhahp chogj. Cugs jogb nhuo hoa, wujk con gaij luly gagx guzh zugl hihl ahz ziur zagl cuaz mihl deq che zaub nhugw nhayr camz thamv sauy trogp tamy tuzv. Trusx cusf doik sogj joj, wujk con gaij vang lagh thamd val cand mang gop nhath nhugw cahj hoa tragx mudb, deq zetf neny nhugw diwd depr des cho rizy mihl. Deq roid motf wayl thagj Tuo, wujk con gaij hoaj thany luly vaol cahj hoa, nep mihl trogp chisb joz nan tre mocf macr busf fiaj sau xe dapr cus cis, lagh ily wamx nhinl zogl wujk hoib haz qa lair treny fob.​

_____________________________

ⓒ copyright:️ Kiều Trường Lâm & Trần Tư Bình. (phiên bản ngày 2-5-2020)
- Email: chuvnsongsong4.0@gmail.com
- Tool online: https://chuvnsongsong.com

_________________
Chữ Việt Forum
www.chuviet.net
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 20/09/2012

https://www.chuviet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết